REKLAMAA1 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, rozwoju i metodach kształcenia oraz innych nauk społecznych o profilu humanistycznym. Zawód pedagoga zawsze będzie potrzebny w procesie rozwoju i wychowania człowieka. Z poniższego tekstu dowiesz się, jak wyglądają studia pedagogiczne i jakie perspektywy zawodowe ze sobą niosą.

  Studia na kierunku pedagogika

  Podczas rekrutacji na studia pedagogiczne najczęściej wymagane przedmioty z egzaminu maturalnego to historia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia, język polski i język obcy. Każda uczelnia ma inne wymagania rekrutacyjne w zależności od rodzaju trybu nauczania i kierunku.

  Studia pedagogiczne możesz studiować z podziałem na studia I stopnia (3 letnie studia licencjackie) i studia II stopnia (2 letnie studia magisterskie) lub wybrać studia 5-letnie jednolite. Po studiach I i II stopnia można zapisać się na studia podyplomowe.

  Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika to między innymi Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Uniwersytet Rzeszowski.

  Forma studiów

  Studia stacjonarne na uczelniach państwowych są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne i uczelnie prywatne wymagają opłacenia czesnego. Wysokość czesnego za studia niestacjonarne waha się między 3500 a 5500 zł za pierwszy rok nauczania.

  Na każdej uczelni program studiów i ich forma wygląda nieco inaczej. Jeżeli wybierzesz studia stacjonarne, na uczelni zajęcia prowadzone są 3 lub 4 razy w tygodniu. Natomiast nauczanie niestacjonarne odbywa się co 2 tygodnie - w soboty i niedziele, czasem także w piątkowe wieczory.

  Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, wprowadzenie do pedagogiki, historia wychowania, metody badań pedagogicznych, psychologia społeczna, przedmiot kierunkowy w języku obcym, współczesne kierunki wychowania, historia myśli pedagogicznej, podstawy socjologii, podstawy komunikacji, podstawy prawa, wyzwania rynku pracy, psychologia rozwojowa człowieka, andragogika, teoretyczne podstawy kształcenia psychologiczne uwarunkowania pracy pedagoga.

  Dla kogo są studia pedagogiczne?

  Pedagogika jest idealną ścieżką kariery dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest to kierunek, który przygotowuje specjalistów wspierających w problemach edukacyjnych, wychowawczych lub rozwojowych.

  Pedagogika to rozwiązanie dla osób, które są tolerancyjne, cierpliwe, empatyczne, wyrozumiałe i pomocne. Dodatkowo te osoby muszą lubić pracę z ludźmi i łatwo nawiązywać kontakty. Bardzo ważna jest także zdolność do powstrzymywania emocji, odporność na stres, pewność siebie, stanowczość oraz umiejętności reagowania w nietypowych sytuacjach.

  Popularne kierunki pedagogiczne

  Kierunki pedagogiczne cieszące się największym zainteresowaniem to pedagogika, pedagogika nauczycielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna i pedagogika resocjalizacyjna, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, psychologia rozwoju w cyklu życia, pedagogika medialna z animacją kultury oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

  Program studiów kierunku pedagogika został tak przygotowany, aby jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do podjęcia pracy pedagoga. W trakcie studiów odbywać się będą praktyki, między innymi w placówkach oświatowych.

  Przedmioty dotyczące konkretnych specjalności są realizowane od II roku studiów.

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przeznaczone są dla osób, które chcą pracować jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I-III lub jako nauczyciele wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

  Program studiów opiera się na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci. Zajęcia na tym kierunku dotyczą pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, roli zabawy w edukacji, edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji globalnej.

  Na studiach dowiesz się jak wspierać rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka, jak pracować z dziećmi i jak przygotowywać metodycznie i merytorycznie zajęcia.

  Kierunek pedagogika przedszkolna nie zakłada specjalizacji, ale można wybrać blok przedmiotów dodatkowych.

  Od 1 października 2019 roku zmienił się system kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych - wprowadzono jednolite studia magisterskie. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela właśnie z dnia 1 października 2019 roku. W związku z tym na tym kierunku nie ma już podziału na studia I i II stopnia.

  Praca po studiach pedagogicznych

  Studenci kierunku pedagogika uzyskują poszerzoną wiedzę z zakresu pedagogiki i dyscyplin współpracujących zaliczanych do nauk społecznych i humanistycznych. Student w trakcie studiów zdobywa doświadczenie i umiejętności związane z profilem zadań zawodowych. 

  Absolwent studiów pedagogicznych ma wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, a także wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz społeczno-kulturowego kontekstu związanego z kształceniem, wychowaniem i pracą opiekuńczą, wiedzę na temat planowania i organizowania własnego rozwoju zawodowego oraz wiedzę metodologiczną w zakresie projektowania i prowadzenia badań w pedagogice.

  W zakresie umiejętności absolwent potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, wyszukiwać, analizować i oceniać informacje pozyskane z różnych źródeł, pracować w grupie według wskazówek i celów podanych przez kierownika grupy oraz posługuje się terminologią właściwą dla pedagogiki.

  Program studiów kładzie nacisk na praktyczną stronę tego zawodu i odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i za granicą. W zależności od ukończonego kierunku absolwent studiów pedagogicznych znajdzie zatrudnienie w różnych obszarach działalności edukacyjnej lub wychowawczej, między innymi jako:

  • pedagog,
  • andragog (jest to osoba zajmująca się metodami i kierunkami edukacji osób dorosłych),
  • wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, placówkach wychowawczo-opiekuńczych, służbie więziennej, instytucjach pieczy zastępczej,
  • specjalista w instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeciwdziałania patologii społecznej w otwartym środowisku,
  • animator czasu wolnego,
  • pedagog animacji kulturalnej,
  • specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • specjalista w urzędzie pracy,
  • edukator na kursach,
  • specjalista ds. profilaktyki społecznej w centrach pomocy rodzinie,
  • opiekun w domach samotnej matki, schroniskach dla osób bezdomnych, w ośrodkach dla cudzoziemców.

  Dlaczego warto studiować pedagogikę?

  Studia na kierunku pedagogika charakteryzują się:

  • bogatą ofertą specjalności,
  • wykwalifikowaną kadrą, w skład której wchodzą doświadczeni wykładowcy, specjaliści i autorytety naukowe,
  • mnóstwem ścieżek rozwoju,
  • programem studiów przygotowujących studentów do podjęcia pracy i odpowiadającym zapotrzebowaniom rynkowym,
  • systemem praktyk zawodowych umożliwiającym studentom zdobycie wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych i perspektywy zatrudnienia w instytucjach i organizacjach, w których odbywały się praktyki.

  Nie da się ukryć, że aktualnie na rynku jest bardzo duże zapotrzebowanie na pedagogów - dotyczy to szczególnie większych miast, a zwłaszcza Warszawy.

  Podsumowanie

  Pedagogika otwiera przed swoimi absolwentami rozbudowane możliwości wyboru kariery - wiedza z tego zakresu przydaje się w wielu ścieżkach zawodowych. W ostatnich latach można też było zaobserwować znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników pedagogicznych. Wracając zatem do pytania postawionego w tytule tego tekstu - tak, studiowanie pedagogiki zdecydowanie się opłaca i warto się na nie zdecydować.

  Artykuł załadowany: 0.327 sekundy
  REKLAMAA2 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023