REKLAMAA1-BOBOWOZKI-(X2)-04-02----03-05-2019
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ5 grudnia 2018, 17:29

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  W życiu każdego nas nieuchronnie nadejdzie ten moment że trzeba będzie pożegnać się z życiem doczesnym i pozostawić bliskim zgromadzony majątek. Podział dóbr doczesnych może być kłopotliwy. Dlatego, chcąc zabezpieczyć interesy konkretnych osób, trzeba bezwzględnie spisać testament czyli ostatnią wolę zmarłego dotyczącą dyspozycji majątkiem na wypadek śmierci.

  Spadkodawca (testator) może obdzielić, bez żadnych ograniczeń, każdego kogo tylko zechce. Jeśli zmarły nie pozostawi ważnego testamentu, gdy ostatnia wola testatora odnosi się części pozostawionego majątku lub gdy żadna ze wskazanych osób nie chce lub nie może być spadkobiercą dziedziczenie odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy. Jest to dziedziczenie ustawowe. Kodeks cywilny (k.c.) opisuje kto i w jakiej kolejności i w jakiej części dziedziczy pozostawiony majątek. Nasuwa się pytanie co jest ważniejsze testament czy dziedziczenie ustawowe? Wola zawarta w testamencie zawsze jest ważniejsza niż zapisy dotyczące dziedziczenia ustawowego.

  Wyróżnia się trzy rodzaje testamentów zwykłych:     

  • testament pisemny – własnoręcznie sporządzony i podpisany, opatrzony datą i przechowany w miejscu znanym zaufanej osobie,  
  • testament sporządzony u notariusza – daje pewność spełnienia wymogów formalnych, trudny do obalenia, można zdeponować w kancelarii i wprowadzić do rejestru testamentów. Po śmierci testatora, ktokolwiek zgłosi wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zostanie poinformowany o testamencie.                
  • testament ustny – wygłaszany w obecności dwóch świadków i urzędnika samorządowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego). Testament ustny może zostać sporządzony jedynie w sytuacjach określonych w ustawie:

                      1) zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy,
                      2) okoliczności szczególne uniemożliwiają skorzystanie ze zwykłej formy testamentu,
                      3) okoliczności szczególne utrudniają skorzystanie ze zwykłej formy testamentu.                             

  Podstawy te nie są określone precyzyjnie i wymagają indywidualnego podejścia do konkretnego przypadku.     

  Dziedziczenie ustawowe

  Dziedziczenie ustawowe występuje w przypadku braku testamentu lub zaistnienia innych opisanych na wstępie przyczyn. W tej sytuacji dziedziczenie odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy (Kodeksu cywilnego). Przepisy prawa szczegółowo opisują, kto, w jakiej kolejności i w jakiej części dziedziczy pozostawiony majątek. W przypadku dziedziczenia ustawowego określone są kręgi dziedziczenia określające porządek w jakim bliscy zmarłego będą otrzymywać spadek. Wyróżniamy sześć grup spadkobierców. Spadkobiercy z dalszej grupy dziedziczą gdy nie ma już spadkobierców bliższej grupy.

  Grupa pierwsza: dzieci (i ich zstępni) oraz małżonek spadkodawcy.
  Grupa druga: małżonek i rodzice spadkodawcy.
  Grupa trzecia: rodzice lub jeden rodzic i rodzeństwo (i ich zstępni) spadkodawcy.
  Grupa czwarta: dziadkowie (i ich zstępni).
  Grupa piąta: pasierbowie.
  Grupa szósta: gmina lub Skarb Państwa.

  Spadkobierca może spadek przyjąć albo odrzucić. Przyjęcie spadku może nastąpić bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste) albo z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zobacz źródło: http://www.baraniewski.pl/pl/home/

  Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia. Najlepszym sposobem pozostawienia majątku wybranym osobą jest sporządzenie i zdeponowanie testamentu w renomowanej kancelarii. W Warszawie i w każdym innym mieście można znaleźć kancelarię, która zajmie się poprawnym sporządzeniem testamentu.

  Artykuł załadowany: 0.1699 sekundy
  REKLAMAA2-WOZKI-Teve-15-04----15-05-2019