REKLAMAA1-AD-BUD--01-04----30-06-2019
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ4 stycznia 2019, 12:17

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  W wielu sytuacjach życiowych koniecznym staje się dokonanie wyceny posiadanej nieruchomości (lub innego rodzaju prawa rzeczowego – np. użytkowania wieczystego, służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Czynności te, polegające w istocie na sporządzeniu pisemnego opracowania określanego mianem operatu szacunkowego, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione do tego podmioty, posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, wpisane na listę rzeczoznawców majątkowych prowadzoną przez organy państwowe oraz uprawnione do posługiwania się tym tytułem zawodowym w obrocie.

  Wprowadzona przez państwo reglamentacja tego zawodu nie wyłącza jednakże całkowicie sytuacji, w których osoba, która nabyła uprawnienia zawodowe, w swojej dalszej karierze uchybia wypracowanym standardom wyceny nieruchomości oraz wykonuje powierzone jej czynności w sposób niestaranny lub nierzetelny. Z tego też względu, niezależnie od posiadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, warto więc zwrócić przy wyborze wykonawcy uwagę na kilka czynników związanych z jakością świadczonej przez niego pracy.

  Jakie wymogi spełniać musi rzeczoznawca majątkowy?

  Wszelkie wymogi formalne stawiane kandydatom na rzeczoznawców majątkowych określone zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wśród wielu kryteriów, które spełniać musi osoba ubiegająca się o wpis na listę, wyróżnia się kryteria ogólne (związane z statusem osobowym), kryteria dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także kryteria związane z ukończeniem postępowania kwalifikacyjnego. Pierwsza z opisanych grup wiąże się z koniecznością legitymowania się przez kandydata posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralnością za szczegółowo wymienione w ustawie przestępstwa mogące podważać przymioty rzeczoznawcy majątkowego. Kandydat na biegłego – w ramach kryteriów związanych z wykształceniem – udowodnić musi ukończenie studiów wyższych oraz studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Wreszcie też – osoba taka przedstawić musi dokumenty potwierdzające odbycie wymaganej praktyki zawodowej (co najmniej 6 miesięcy wykonywania czynności w zakresie wyceny nieruchomości) oraz ukończenia z pozytywnym wynikiem czynności kwalifikacyjnych, w tym zwłaszcza – złożenia egzaminu dającego uprawnienia zawodowe. Wykazanie tych przymiotów uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę rzeczoznawców.

  Jak wybrać odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego?

  Poszukując odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego, któremu powierzymy wykonanie operatu szacunkowego i wyceny nieruchomości, warto kierować się opiniami dotychczasowych klientów danego wykonawcy. Celowym pozostawać będzie także sprawdzenie, czy wybrany przez nas rzeczoznawca majątkowy został wpisany na listę biegłych sądowych przy właściwym miejscowo sądzie okręgowym. Będzie dawało to większą gwarancję tego, że wykonywane przez niego wyceny odpowiadać będą standardom korporacyjnym, a sam rzeczoznawca – odpowiednią wagę przykładać będzie do wykonania powierzonych mu czynności w zakresie wyceny.

  Poznaj -> Rzeczoznawca Majątkowy Warszawa - MojRzeczoznawca.pl

  Artykuł załadowany: 0.1561 sekundy
  REKLAMAA2-AUCHAN----DODATKOWO