REKLAMAA1 SanGiovanni 01.03.2022 - 31.05.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (SK)

  Spółdzielnie mieszkaniowe z całej Warszawy, w tym dziesięć z Ursynowa, wysłały list otwarty do Rafała Trzaskowskiego w sprawie nowych stawek za wywóz śmieci. Podkreślają w nim, że miasto "nie wysłuchało ich opinii na ten temat". Nowe opłaty wejdą w życie z początkiem kwietnia.

  W listopadzie zeszłego roku radni uzależnili opłaty za odbiór śmieci od zużycia wody. Od kwietnia 2021 roku stawka będzie wynosić 12,73 zł za metr sześcienny zużytej wody. To maksymalna dopuszczona ustawowo wysokość opłaty. 

  Nowym stawkom sprzeciwiają się niektóre spółdzielnie mieszkaniowe. 64 spółdzielnie i kilka wspólnot reprezentujących w sumie pół miliona mieszkańców stolicy wysłało list otwarty do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Dziesięcioro sygnatariuszy listu działa na terenie Ursynowa. Są to spółdzielnie: „Stokłosy”, „Przy Metrze”, „Ursynów”, „Wyżyny”, „Jary”, „Koński Jar Nutki”, „Kabaty”, "Merkury", "Centrum 2" oraz „Imielin”.

  W liście podkreślają, że ich wcześniejszych uwag miasto nie wzięto pod uwagę. Zaś nowe stawki przyczynią się do znacznego wzrostu – według ich wyliczeń średnio 40% – i tak już wysokich opłat za wywóz nieczystości.

  - Poprzednia podwyżka od 1 marca ubiegłego roku wyniosła od 175% do aż 650%! - alarmują przedstawiciele warszawskich spółdzielni.

  "Wysokie i nieuzasadnione opłaty"

  W uchwałach stołecznej rady nie została ustalona maksymalna wysokość opłaty. Dlatego w razie awarii kanalizacji, w którymkolwiek lokalu w danym budynku, należność za wywóz śmieci poszybuje w górę. Ponadto opłata będzie naliczana według wskazań głównego licznika wody w budynku.

  - Tym samym do rachunków za śmieci zostaną doliczone mieszkańcom również koszty wynikające ze zużycia wody wykorzystywanej na cele ogólne nieruchomości – czytamy w liście spółdzielców.

  Nowa opłata będzie też wyjątkowo korzystna dla lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych. Te wody zużywają niewiele, śmieci natomiast produkują dużo. Z opłat praktycznie zwolnione będą osoby, które nie mieszkają w należących do nich lokalach.

  - Śmieci i odpady są generowane również w częściach wspólnych nieruchomości, a tym samym koszt ich wywozu powinien obciążać zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w ustawie o własności lokali wszystkich właścicieli – zaznaczają przedstawiciele spółdzielni w liście do władz stolicy.

  Opłata według zużycia wody w oczach spółdzielców jest "najmniej sprawiedliwą metodą". Zwłaszcza teraz, kiedy w Polsce trwa stan epidemii. Potrzeby higieniczne znacznie w tym czasie wzrosły. Wobec tego wzrosło zużycie wody, zaś generowanie odpadów niekoniecznie.

  Miasto: System wynagradza tych, którzy oszczędzają

  Urząd miasta broni uchwalonego przez radę sposobu naliczania opłat za śmieci. Wg ratusza ryczałt jest krzywdzący dla osób mieszkających samotnie. Musiały same płacić tyle samo, co np. czteroosobowa rodzina. Stąd pojawiały się głośne apele o zmianę.

  Powiązanie stawki za wywóz śmieci ze zużyciem wody jest jedną z metod wskazanych w znowelizowanej w 2019 roku ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do wyboru były jeszcze: opłata zależna od liczby osób zamieszkujących lokal lub od powierzchni lokalu.

  Wg ratusza opłata uzależnionia od zużycia wody wydawała się najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Wynagradza tych, którzy wodę oszczędzają. Opłata od osoby jest natomiast trudna do zweryfikowania - urząd nie ma możliwości sprawdzenia ile osób rzeczywiście mieszka w danym lokalu.

  - Niestety, w ustawie nie ma metody, która wyliczałaby ilość wyprodukowanych śmieci - stwierdza Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza. 

  Z kolei stawka 12,73 zł za metr sześcienny wody to pochodna wysokich kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami. Te koszty w ostatnich latach wzrosły kilkakrotnie. Np. tzw. opłatę marszałkowską za składowanie odpadów rząd podniósł od 2017 roku o 1100 proc. - z 24,15 zł do 270 zł za megatonę.

  Ministerstwo Klimatu, mimo takiego obowiązku, dotąd nie wprowadziło w całości ustawowej rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za odpady. Stąd one wszystkie lądują w domowych śmietnikach, a ich wytwórcy za to nie płacą. Koszt obciąża miejski system. Tzw. ROP powinien zostać wprowadzony we wszystkich krajach UE do lipca ubiegłego roku.

  Od 2018 roku, gdy wprowadzono szereg nowelizacji ustaw i rozporządzeń, firmy wywozowe żadają coraz większych pieniędzy za wywóz śmieci, by spełnić nakładane obowiązki. W Warszawie całkowity koszt systemu wywozu odpadów w 2018 roku wyniósł ok. 240 mln złotych, by w 2021 roku dobić do ponad 1,2 mld zł. Zgodnie z ustawą system musi się bilansować, tzn. koszty muszą zostać pokryte z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Samorząd nie ma prawa dokładać do systemu z innego worka.

  Treść listu otwartego warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do Rafała Trzaskowskiego:

  Szanowny Panie Prezydencie,

  w dniu 26 listopada 2020 roku odbyła się sesja Rady m.st. Warszawy, na której mimo licznych zastrzeżeń i sprzeciwu strony społecznej, podjęte zostały istotne dla mieszkańców stolicy uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe regulacje, według których opłata za śmieci będzie naliczana na podstawie zużycia wody, mają wejść w życie od 1 kwietnia 2021 r.

  Środowisko spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych od dłuższego czasu zgłasza do warszawskiego samorządu uwagi oraz własne propozycje w zakresie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety dotychczas nasze postulaty nie znalazły odzwierciedlenia w podejmowanych uchwałach.

  W związku z powyższym oraz z uwagi na to, że Rada m.st. Warszawy nie uwzględniła naszych zastrzeżeń i propozycji, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o ponowne pochylenie się nad sprawą związaną z nowymi regulacjami opłat za śmieci. W zgodnej opinii strony społecznej, przyjęte przez Radę m.st. Warszawy uchwały wprowadzają szereg niekorzystnych dla mieszkańców stolicy rozwiązań. Jeżeli wejdą one w życie w niezmienionej wersji, to jesteśmy przekonani, że problem opłat za śmieci w Warszawie, powróci wkrótce ze zdwojoną siłą i może przybrać nieoczekiwane dla samorządu miejskiego skutki.

  Z bezpośrednich rozmów z mieszkańcami wiemy, że nowe zasady wzbudzają duże niezadowolenie społeczne, gdyż w przypadku większości gospodarstw domowych powodować będą kolejny bardzo duży wzrost opłat (średnio ok. 40%, a dla wielu gospodarstw domowych nawet o 100% i więcej!). Zwracamy uwagę, że jest to już druga wysoka podwyżka w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Poprzednia podwyżka od 1 marca ubiegłego roku wyniosła od 175% do aż 650%!

  Szczegółowe zastrzeżenia i uwagi do przyjętej przez Radę m.st. Warszawy metody naliczania opłat, przedstawialiśmy we wcześniejszej korespondencji, jak i podczas konsultacji z przedstawicielami stołecznego Ratusza. W tym miejscu pozwalamy sobie zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie, które naszym zdaniem wymagają pilnej zmiany, jeśli nowe zasady mają jednak wejść w życie:

  1) Wbrew orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego w uchwałach nie określono maksymalnej kwotowej wysokości opłat dla jednego gospodarstwa domowego, co będzie powodować konieczność ponoszenia bardzo wysokich i nieuzasadnionych opłat za śmieci dla wielu rodzin (na przykład w przypadku awarii w lokalu),

  2) Opłata za śmieci ponoszona będzie według wskazań głównego licznika wody w budynku, a tym samym do rachunków za śmieci zostaną doliczone mieszkańcom również koszty wynikające ze zużycia wody wykorzystywanej na cele ogólne nieruchomości, w tym także ubytki wody wynikające np. z awarii,

  3) Nowe regulacje zwalniają w zasadzie z opłat za śmieci właścicieli tych lokali, w których nikt nie zamieszkuje i w których zużycie wody jest minimalne lub wręcz nie występuje. Śmieci i odpady są generowane również w częściach wspólnych nieruchomości, a tym samym koszt ich wywozu powinien obciążać, zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w ustawie o własności lokali, wszystkich właścicieli,

  4) Nowe zasady prowadzą do nieuzasadnionego zmniejszenia opłat za śmieci dla wielu lokali użytkowych, np. dla sklepów znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, które wykazują niewielkie zużycie wody, a jednocześnie generują dużą ilość odpadów. Powodować będą ponadto bardzo duże dysproporcje w opłatach za śmieci między poszczególnymi lokalami, zarówno między lokalami mieszkalnymi (nawet kilkudziesięciokrotnie), jak i mieszkalnymi a użytkowymi (na niekorzyść tych pierwszych).

  Metoda ustalania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody w nieruchomości jest w naszym przekonaniu najmniej sprawiedliwą społecznie metodą naliczania tych opłat, zwłaszcza w sytuacji pandemii, w trakcie której dla potrzeb zapewnienia reżimu sanitarnego, zużycie wody jest zwiększone i w ogóle nie koreluje z ilością wytwarzanych w gospodarstwie odpadów. Należy też zauważyć, że Rada Miasta zastosowała maksymalną stawkę opłat dopuszczalną przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 12,73 zł/m3 wody. W wielu dużych miastach w Polsce stawka ta oscyluje w granicach 9 zł/m3 wody. Różnica zatem jest znaczna.

  Przedkładając powyższe uwagi, pragniemy zapewnić Pana Prezydenta, że nasze wystąpienia są podyktowane jedynie troską o mieszkańców, którzy na skutek pandemii koronawirusa już obecnie zmagają się często z wieloma problemami finansowymi.

  Pragniemy również zapewnić, że strona społeczna jest otwarta na dialog i dyskusję nad stołeczną gospodarką odpadami, tak ważną zarówno dla mieszkańców stolicy jak i środowiska naturalnego. Jesteśmy gotowi przedstawić szczegółowe uzasadnienie naszego stanowiska oraz propozycje zmian. Jest to ostatni moment, aby wspólnie wypracować rozwiązania bardziej sprawiedliwe i mniej dotkliwe finansowo dla mieszkańców.

  Z poważaniem

  Przedstawiciele warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:

  SM „Wola”, SBM „Stokłosy”, SM „Lazurowa”, Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Nowy Dom”, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM „KOŁO”, SM „Bródno”, ADOM POL Zarządzanie Nieruchomościami, SM „Stawki”, SBM „Kabaty”, RSM „Praga”, SBM „Zachód”, SM „Muranów”, SBM „Ateńska”, SM „Rozłogi”, RSM „Ursus”, SM „Koński Jar Nutki”, SMB „Jary”, MSM „Centrum 2”, SM „Jelonki”, SM „Gocław Lotnisko”, WSM „Żoliborz Centralny, SBM „Targowa”, SM „Żelazna Brama”, SMB „Imielin”, SM „Górczewska”, SBM „Dembud”, KR DOM, D&D Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami -Chróścikowska SJ, SM „Służew nad Dolinką”, SM „Miła”, WSBM „Chomiczówka”, SM „Przy Metrze”, SBM „Wolska Żelazna Brama”, SM „Mokotów”, SM „Służewiec”, MSM „Energetyka”, SM „Muranów”, SM „Niedźwiadek”, SM „Strop”,” SBM „Dom”, SM „Mszczonowska”, SM „Waszyngtona”, WSM „Grochów”, SBM „Merkury”, SBM „Batory”, SBM „Powiśle”, SBM „Torwar”, SBM „Ursynów”, SBM „Techniczna”, SM „Starówka”, SM „Wilga 2000”, SBM „Grenadierów”, SM „Międzynarodowa”, MSW „Nowy Dom”, SBM „Ruda”, SM „Sowińskiego, WSM „Ochota”, Pierwsza Wojskowa SM, SBM „Żoliborz”, SM „Arbuzowa”, SM „Batory Wschód”, SM „Wyżyny”, SM „Kolonia Kasprzaka”,

  Wspólnoty Mieszkaniowe: Bonifraterska 8, Lirowa 44, Krochmalna 55, Karmelicka 17A, Potocka 4A, Stare Nalewki 4, Dynasy 18, Barszczewska 11, Puławska 255, Puławska 255A, Elsnera 34.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 45

  • 20
   BARDZO PRZYDATNY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 2
   PRZYDATNY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 3
   NIEPRZYDATNY
  • 11
   WKURZONY
  • 9
   BRAK SŁÓW

  34Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
  Uwaga! Komentarze ukazują się dopiero po moderacji przez redakcję.

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~Tomasz 34 ponad rok temuocena: 63% 

   Naliczyć Trzaskowskiemu karę za te miliony metrów sześciennych gówna, które wprowadził do Wisły - niech zaoszczędzi na wydatkach urzędniczych w ratuszu a nie wymyśla ciągle nowe podwyżki dla Warszawiaków

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 5 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~płać i płacz parchu 33 ponad rok temuocena: 80% 

   polacy nie gęsi ale też zwierzęta. Chcieliście PO to macie PO

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Jurek 32 ponad rok temuocena: 67% 

   Czy kładka rowerowa przez Wisłę za 180 mln będzie finansowana z podwyżki opłat za śmiecie?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 6 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~mirror 31 ponad rok temuocena: 81% 

   list to pozorne działanie, Trzeskowski "ze łzami w oczach" wprowadzi te podwyżki, jedyne co powinni zrobić to zaskarżenie do prokuratury ale tego nie zrobili więc nie ma o czym mówić, będziemy płakać i płacić

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 13 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Olot 30 ponad rok temuocena: 78% 

   Przecież prezydent Trzaskowski nic nie zrobi. On też kładkę buduje przez Wisłę.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 14 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~CO TO ZNACZY?!?!?! 29 ponad rok temuocena: 20% 

   WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 11.03.2021 r. Spółdzielnia Budowlano –Mieszkaniowa STOKŁOSY informuje, że realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 39 §1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30, poz. 210 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 275) przygotowuje się do organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego tj. w terminie do końca czerwca 2021 r. Tym niemniej należy zaznaczyć, że ze względu na panujący obecnie stan epidemii forma przeprowadzenia obrad oraz głosowań będzie uzależniona od obowiązujących w danym czasie obostrzeń. SBM STOKŁOSY, będzie informowała Członków w przewidzianym ustawowo czasie o terminie obrad lub głosowań tj. najpóźniej na 21 dni przed tym terminem oraz o udostępnieniu dokumentów oraz możliwości zapoznania się z nimi.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 2 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Co to znaczy?????????? 28 ponad rok temuocena: 100% 

   Ale co to znaczy? Walne on line? 70% uprawnionych nie umie obsługiwać nawet bankomatu?! Jak mają brać udział w głosowaniach i debacie? To jest sprawa do nagłośnienia! Rada i marionetka prezes chcą nas oszukać, okraść i wydoić! Robią co chcą a nawet nie można tam iść i napluć im w zdradzieckie PiSowskie mordeczki! Hańba! Skandal!

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 2 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~info 27 ponad rok temuocena: 80% 

   to jest chore , sumiennie segregujący odpady płacą coraz wyższy bandycki haracz, dość już tych podwyżek, trzaskowski do dymisji

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 20 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~qwe 26 ponad rok temuocena: 87% 

   podziekujcie hani za brak spalarni smieci -koszty bylyby 5 razy nizsze, dobrze ze miala czas zalatwiac sobie kamienice

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 20 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~wicek 25 ponad rok temuocena: 33% 

   Nie wiem na ile spalarnie obniżają koszty. Różnie o tym piszą. Natomiast nie pamiętam by ktokolwiek walczył o nie z HGW do upadłego, jak w wielu innych kwestiach. Tak więc wszyscy doprowadzili do tego co jest. I wszyscy nadal usiłują to rozgrywać na poziomie polityki a nie ekonomii i człowieka.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 2 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~erazm 24 ponad rok temuocena: 46% 

   Dobra, dyskutanci. Podajcie rozsądny sposób, żeby wszyscy płacili w miarę sprawiedliwe za odbiór śmieci, bo niestety od lat swołocz łże i nie podaje prawdziwej liczby mieszkańców. Rozwiązujemy problem, jakim jest cwaniactwo i krętactwo znacznej części populacji zamieszkującej stolice Polski. Woda jest dość obiektywna, choć nie idealna. Dajcie lepsze rozwiązanie. Najłatwiej jest drzeć mordę, ze wszystko zle, bo mam płacić, za swoje dzieci i żonę a nie jak do tej pory ze płaci za nas babcia co mieszka niżej i samotny chłopak który zasuwa 12 godzin w korporacji.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 13 15 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wicek 23 ponad rok temuocena: 71% 

   Erazm a ile płaciłeś jak były te niby oszustwa a śmieci były liczone od osoby, a ile teraz wg nowej metody? Czy KTOKOLWIEK zyskał na rozliczeniu względem rozliczenia wg osób? Kiedyś 3 osoby płaciły 30 czy 40 złotych. Teraz, po roku czy dwóch 100-200.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~K. 22 ponad rok temuocena: 100% 

   Przede wszystkim niech lokale użytkowe płacą za odbiór odpadów tyle ile ich wytwarzają. To będzie na pewno bardziej sprawiedliwe. Proponowana metoda rozliczania spowoduje, że mieszkańcy będą ponosić koszt odbioru odpadów za lokale handlowo-usługowe, które zużywają mało wody a wytwarzają dużo odpadów.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 15 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~issaa 21 ponad rok temuocena: 75% 

   ~erazm, "swołocz" (jak miłe...) moze i łże ale przypomnę! obowiązek meldunkowy w Polsce ciągle istnieje. Mieszkańcy Warszawy gdzies pracują, płacą podatki, dzieci gdzies sie uczą, podaje sie adresy. To tylko kwestia organizacji. Natomiast zuzycie wody jest liczone z licznikow głównych, placisz wiec za śmieci liczone także od zuzycia wody texchnicznej. Ja mam w doopie takie naliczanie z dużego brudnego palucha, która ma suie nijak do produkowanych smieci. Mozna wprowadzic kody na worki, tak jak w innych miastach to jest, chocby. Sam nie drzyj mordy, brudasie - to że ty sie nie myjesz to nie znaczy, że ja mam zarosnąć brudem, żeby nie placić 250 zł za smieci.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 9 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~wicek 20 ponad rok temuocena: 100% 

   Pomysł z kodami na worki nie jest dobry. Rosną koszty ich produkcji, dystrybucji oraz zabezpieczeń kodem dostępu do śmietnika. I to my będziemy musieli za to zapłacić. A śmieci będą lądować przy śmietniku, na ulicach, chodnikach, terenach zielonych itp. bo wielu nie będzie chciało żeby zidentyfikować ich jako niesegregujących. I dlatego najlepsze jest najprostsze rozwiązanie: od osoby. I wcale skala oszustw nie będzie większa niż przy metodzie wg wody. Tym bardziej, że można ją uszczelnić chociażby wg danych o których napisałaś.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Życzliwa 19 ponad rok temuocena: 50% 

   Chociazby zrobić przedzialy dla tego zuzycia wody z zalozenia ze z niezamieszkanego mieszksnis tez odprowadza się smieci, wystawia meble , ogarnia częśc wspolna przyjąć od zużycia 0-3 m 3 - 30zł 3.1- 6 m - 40 6,1-9 m - 50 9.1 - 12 -60 zł 12.1 -15 m -70 zł 15,1 ....itd Dovtego przemnozyc tazyvwspolczynnik od powierzcbi mieszkania wisdomo zapewne jaka jest srednia wirlkosc lokalu zalozmy ze jest to 50 M to dla 50 jest 1 i odpowiednio mniej dla mniejszych i odpowiednio wiecej dla wiekszych ale np nie mniej niż 0.5 i nie wiecej niż 1.5. Czyli babcia zuzywajaca 2.5 m w lokalu 30 m by placiła 30 zlx 0.6 = 18 zl a studenci w trzypokojowym 70 m zuzywajacy 13 m3 =70 zł x1.3 (wspolczynnik od powierzcni mieszkania) ok 80 zł. Z kolei bogaty singiel w duzym lokim zuzywajacy 4 m wody by llacil 40 x 1.5=60. Tez napisalam do Ratusza. Juz wczesniej. Oczywiscie nie mam odpowiedzi. Mieszkanka osiedla Stokłosy

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 2 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ehh 18 ponad rok temuocena: 0% 

   Czyli rozumiem, że jeśli administracja nie potrafi egzekwować przepisów, to może przerzucić koszty na mieszkańców ? Osoby, które zużywają więcej wody, płacą więcej za wodę. Dlaczego jednak mają płacić więcej za śmieci ? Promowanie brudasów jako efekt uboczny złodziejskiej podwyżki. Wywóz śmieci w Warszawie będzie kosztował więcej jak w Berlinie, przy kilkukrotnie niższych zarobkach.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 0 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~s 17 ponad rok temuocena: 100% 

   wszyscy produkujemy śmieci bytowe mieszkańcy i pracownicy, ale z lokalami użytkowymi jest tak, że na 40m2 sklep spożywczy wytwarza dużo śmieci technologicznych (opakowania) a biuro spółdzielni 200m2 śmieci technologicznych nie ma. Taki dentysta np. sam musi podpisać umowę na odbiór odpadów a żabka nie i zapycha śmietniki mieszkańcom - no i dla jednych obniżka jest sprawiedliwa a dla innych nie - a indolencja władz jest potworna

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~erazm 16 ponad rok temuocena: 23% 

   Duży atak na Trzaskowskiego przez pisowskie trolle i wyznawcow pisu, organizowany obecnie masowo, na każdy możliwy temat. Śmieci tez można wykorzystać. Setki wpisów na forach, choć nie było ich, gdy wprowadzano zmiany i o nich dyskutowano. Czego by nie zrobił, będzie złe. Makabra. Najgorsze są boty, które na portalach gdzie można komentować, produkują tysiące wpisów. Onet dobrze zrobił, ze wyłączył fora. Te ataki sa tak zmasowane, ze są w stanie zrobić wodę z mózgu setkom tysięcy ludzi. Jeden pogląd propagowany na tysiące sposobów. Wpis pod wpisem, zalew.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 23 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wicek 15 ponad rok temuocena: 60% 

   No to idziesz po linii obecnej władzy. Ona chce mieć możliwość wyłączania nawet całego internetu. Kto jest czyim trollem?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 6 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~do erazn 14 ponad rok temuocena: 88% 

   taki ze mnie pisowski trol jak z ciebie zapijaczony moczymorda, podwyżka jest bandycka

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 7 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~hbk 13 ponad rok temuocena: 79% 

   Proponuję, aby w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa od 1 kwietnia znosić śmieci pod urząd miasta na pl. Bankowy. Przecież za odbiór, wywóz i składowanie odpadów komunalnych odpowiada zarząd miasta. Może wtedy prezydentowi Olszewskiemu, odpowiedzialnemu za bałagan śmieciowy, zniknie głupawy uśmiech z twarzy.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 27 7 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~dobra rada 12 ponad rok temuocena: 65% 

   Niech zwolnią co drugą starą klępę z administracji i utną premie i nagrody zarządom to na śmieci starczy. Rady nadzorcze też se interesiki robią cudzym kosztem od lat. Paszoł won z nimi na rozwałkę! Miasto powinno przejąć wszystkie nieruchomości w mieście w imieniu Rad Ludowych! Zarządy i radnych sądy powinny doraźnie skazywać na rozstrzelanie w lesie kabackim. Żołnierze Wyklęci wiedzieli jak walczyć z tą swołoczą.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 15 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~fiona 11 ponad rok temuocena: 67% 

   A sądziłam, że to mądry i dalekowzroczny facet, w dodatku z wizją, tymczasem wszystkie jego poczynania stawiają go na równi z Maliniakiem, a miejscami dużo niżej. Dla mnie i wielu moich znajomych jest passe ! Poczekajmy zatem na podział Mazowsza - to dopiero będzie dla niego i nich ARMAGEDON !

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 12 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~K. 10 ponad rok temuocena: 78% 

   "Urząd miasta broni uchwalonego przez radę sposobu naliczania opłat za śmieci. Wg ratusza ryczałt jest krzywdzący dla osób mieszkających samotnie. Musiały same płacić tyle samo, co np. czteroosobowa rodzina. Stąd pojawiały się głośne apele o zmianę." I dlatego teraz osoba mieszkająca samotnie zużywająca ok. 5 m3 wody zapłaci tyle co wcześniej, czyli ok 60 zł, a rodzinom czteroosobowym opłaty wzrosną o 400%. Będzie sprawiedliwie!!!

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wicek 9 ponad rok temuocena: 76% 

   Nie rozumiem dlaczego ratusz chce nagradzać oszczędność w zużyciu wody dodatkowo znaczną zniżką w opłatach za śmieci. A może nagradzać za mniejsze zużycie energii elektrycznej, benzyny albo leków? Albo niech wysocy dostaną dodatkowy upust? Rozliczanie śmieci wg zużycia wody to idiotyzm i wygodnictwo władz miasta. A system musi być samofinansującym? Nawet jeśli tak, to można wprowadzić obniżkę ceny wody lub dodatek drożyźniany uzależniony od zużycia wody. Tylko oni wolą te pieniądze wydać inaczej.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 16 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ncifvn 8 ponad rok temuocena: 88% 

   Ja jestem za opłatą za śmieci od zużycia benzyny. Świetny pomysł, samochodziarze niech płacą. A na serio, dlaczego jedna osoba ma płacić tyle, co pięcioosobowa rodzina?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 15 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~wicek 7 ponad rok temuocena: 91% 

   Czy sprzeciw wobec płacenia za śmieci od zużycia wody jest równoznaczny z wnioskowaniem, by jedna osoba płaciła tyle co pięcioosobowa rodzina? NIE! Takie stawianie sprawy to taka sama alternatywa jak wybór czy płacimy za śmieci od zużycia benzyny czy od wzrostu? Nie dawajmy się wpuszczać w głupie dyskusje!!! Za śmieci powinno się płacić od osoby. Ktoś nam wmówił, że był on nieszczelny. Oczywiście, że nie był do końca szczelny, ale system od wody też nie jest. I w większości przypadków był sprawiedliwszy.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~wicek 6 ponad rok temuocena: 50% 

   PS. Dla trójki lub czwórki dzieci zdaje się miasto przygotowało znaczne zniżki i chyba niezależne od dochodu. Więc i tak samotna osoba będzie płaciła za śmieci tyle co 2 osoby w licznym gospodarstwie.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Benekk 5 ponad rok temuocena: 71% 

   Jak narobiłeś dzieci to weź się do roboty i zapłać za śmieci, które one produkują. Masz pincet przecież.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~R. 4 ponad rok temuocena: 90% 

   Czy PO nie zdaje sobie sprawy, że przez te opłaty może dokonać niemożliwego, czyli przegrać następne wybory samorządowe w Warszawie? Wszystkie wyliczenia dotyczące nowych opłat są z sufitu! Podwyżki będą kosmiczne a mieszkańcy na razie nie mający świadomości co ich czeka będą w szoku. Nowe stawki w ogóle nie biorą pod uwagę tego ile czasu ludzie teraz spędzają w domu: brak wyjazdów, praca i nauka zdalna, gotowanie w domu, średnio o 30% większe zużycie wody niż rok wcześniej

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 26 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wicek 3 ponad rok temuocena: 88% 

   Wygląda na to, że to są samobójcy. I będą się dziwić, że przegrali. A są tak beznadziejni, że dawno by przegrali gdyby była jakakolwiek alternatywa poza PIS.Ale wystarczy że z 10 proc ich wyborców nie pójdzie na wybory i przegrają. Przegrają przez swoją ignorancję.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 22 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~SM 2 ponad rok temuocena: 100% 

   Jakoś emeryci cały czas siedzą w domu i nikt się nie martwi, że zużywają wodę w domu.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 3 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~R. 1 ponad rok temuocena: 86% 

   "Nowa opłata będzie też wyjątkowo korzystna dla lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych. Te wody zużywają niewiele, śmieci natomiast produkują dużo. Z opłat praktycznie zwolnione będą osoby, które nie mieszkają w należących do nich lokalach." Jeden sklep spożywczy generuje tyle odpadów, co kilkadziesiąt lokali mieszkaniowych. To ma być sprawiedliwe naliczanie opłat?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 24 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.5518 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 25.02.2022 - 25.05.2022