REKLAMAA1 DaGRASSO 25.02.2022 - 25.05.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Loteria promocyjna to w ostatnim czasie jedna z najbardziej skutecznych technik wspierania sprzedaży, bowiem trafia do szerokiej grupy odbiorców, skutecznie ich aktywizując. Takie działania pozwalają w efektywny sposób budować świadomość marki i lojalność wśród przyszłych i obecnych klientów. Przedsiębiorca decydujący się na organizację i wdrożenie loterii promocyjnej musi zwrócić uwagę na jej prawidłowe opracowanie zarówno od strony marketingowej, jak również prawnej i z punktu widzenia aspektów podatkowych – wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zatem zorganizować loterię promocyjną zgodą z aktualnymi przepisami? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule.

  Prawne podstawy organizacji loterii promocyjnych

  Powołując się na art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165. t.j. 2018.01.19), loterie promocyjne definiowane są jako gry losowe, w których konsumenci uczestniczą poprzez nabycie towaru, usługi bądź innego dowodu udziału w grze, co daje im prawo do bezpłatnego uczestnictwa w loterii, a organizator jest zobligowany do zapewnienia nagród pieniężnych lub rzeczowych. Aby zorganizować loterię promocyjną, organizator musi uzyskać odpowiednie zezwolenie, koncesję lub zgłosić projekt właściwemu organowi państwowemu. Ową konieczność wyraża art. 4 ustawy o grach hazardowych. Na kartach tej samej ustawy można również odnaleźć informację, iż loterie promocyjne mogą być organizowane na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (art. 7 ust. 1 ustawy o grach hazardowych).

  Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania zezwolenia na organizację loterii promocyjnej

  Przedsiębiorcy, którzy planują przeprowadzić loterię promocyjną, w pierwszej kolejności muszą uzyskać zezwolenie na jej organizację. Ubiegając się o takie pozwolenie na terenie naszego kraju, właściciele własnych biznesów muszą wykazać:

  1. legalność źródeł, z których pochodzi ich kapitał,
  2. brak zaległości z zapłatą podatków, które stanowią dochód budżetu państwa oraz niezaleganie z zapłatą należności celnych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Poza tym organizator loterii promocyjnej musi złożyć odpowiedni wniosek, opisany w art. 39 ustawy o grach hazardowych, zawierający:

  • nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem,
  • dane osobowe osób, które zarządzają podmiotem występującym z wnioskiem lub go reprezentują (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz seriai numer dokumentu tożsamości),
  • szczegółowe określenie obszaru, na którym przedsiębiorca planuje przeprowadzenie loterii,
  • określenie ram czasowych, w których planuje się przeprowadzenie loterii promocyjnej,
  • gwarancje wypłat i nagród wydane przez bank,
  • dokładny projekt regulaminu loterii,
  • odpowiednie dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych, które mają pokryć organizację i przeprowadzenie loterii promocyjnej,
  • aktualne zaświadczenia potwierdzające fakt niezalegania z należnościami celnymi, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

  Rozpatrywanie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej

  Złożony wniosek rozpatrywany jest przez dyrektora izby administracji skarbowej. Maksymalny czas na otrzymanie decyzji przez przedsiębiorcę wynosi obecnie dwa miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku. Oczywiście złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej wiąże się z opłatą, której stawka wynosi 10% wartości nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Przedsiębiorca, który uzyska stosowne zezwolenie, znajdzie w nim informację o m.in.: nazwie loterii, obszarze, na którym będzie ona realizowana, a także ramy czasowe jej trwania i termin rozpoczęcia. Do zezwolenia dołączony jest także zatwierdzony regulamin loterii promocyjnej. Co ważne, przedsiębiorca (organizator) loterii jest zobligowany do poinformowania dyrektora izby administracji skarbowej o dacie jej rozpoczęcia, nie później niż na siedem dni przed jej zapoczątkowaniem.

  Artykuł załadowany: 0.3602 sekundy
  REKLAMAA2 Pizzeria105  01.04.2022 - 31.05.2022