REKLAMAA1-SanGiovanni--01-06----30-06-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ9 kwietnia 2020, 12:17

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (Źródło: unsplash.com)

  Odszkodowanie przysługuje między innymi ofiarom wypadków komunikacyjnych, rodzinom, które na skutek takiego wypadku straciły bliskiego, poszkodowanym w wypadkach przy pracy, w rolnictwie, ofiarom błędów lekarskich. O ponowne rozpatrzenie swojej sprawy mogą również wnioskować osoby, które uzyskały rażąco niskie odszkodowanie lub takie, którym odmówiono wypłaty odszkodowania.  Niezależnie od tego, z którym w przypadków mamy do czynienia, uruchomienie procedury odszkodowawczej wiąże się w dość zawiłym procesem, który niejednokrotnie wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

  Jak uzyskać odszkodowanie?

  Odszkodowanie to najczęściej świadczenie pieniężne, o które może ubiegać się osoba poszkodowana. Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie szkody majątkowej. Tym różni się od zadośćuczynienia, które ma na celu rekomprensatę szkód niematerialnym.

  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego odszkodowanie wypłacane osobie poszkodowanej powinno być współmierne do poniesionej straty. Tutaj jednak otwiera się jednak od razu pytanie o to, kto i jak ustala wysokość tej straty. Zagadnienie to jest szczególnie dyskusyjne w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Uznaje się jednak, że w zakresie odszkodowań osobowych można występować m.in. o jednorazowe świadczenie, a także o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego. Kluczowe jest więc dokładne określenie rozmiaru szkody, a także jej udokumentowanie.

  Nie jest tajemnicą, że procedura odszkodowawcza jest skomplikowana, wnioski są bardzo rozbudowane, a do nich dołączyć należy niepozostawiającą wątpliwości co do racji poszkodowanego dokumentację. Z tego też powodu część osób rezygnuje z ubiegania się o tego typu świadczenia, ponieważ nie ma ani doświadczenia, ani wiedzy dotyczącej zasad przygotowania niezbędnej dokumentacji.

  Część osób nie ma także siły na walkę z ubezpieczycielami, którzy dążą do tego, aby wypłacić jak najniższe świadczenie. Warto jednak pamiętać, że na rynku istnieją takie instytucje jak Odszkodowania Kompensja, które pomagają w przeprowadzeniu procedury odszkodowawczej. Wyceniają szkodę, pomagają w wypełnieniu wniosku, kompletują dokumentację, a następnie w imieniu klienta występują do ubezpieczyciela. Warto z takiej możliwości skorzystać i nie rezygnować z prawnie przyznanych nam świadczeń. 

  Komu należy się odszkodowanie?

  Wiele osób czasem nie jest nawet świadomych, że przysługuje im prawo do odszkodowania. Jednym z najczęstszych rozszczeń jest oczywiście to dotyczące wypadków komunikacyjnych. Mogą o nie wnioskować wszyscy jego uczestnicy - kierowcy, pasażerowie, rowerzyści, piesi, pod warunkiem, że nie byli oni jego sprawcami. Kwestia przyczynienia się do powstania szkody będzie miała zresztą ogromne znaczenie także w przypadku innych roszeń. Oprócz szkody poniesionej w wypadku komunikacyjnym o odszkodowanie można wnioskować z tytułu:

  • z tytułu śmierci w wypadku osoby poszkodowanej
  • z tytułu wypadku przy pracy
  • z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym
  • z tytułu uszerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego
  • a także z tytułu niekorzystnej umowy dotyczącej kredytu we franku
  • odszkodowanie za śmierć <-- więcej informacji

  Aby mogło dojść do wypłaty odszkodowania należy ustalić także tzw. odpowiedzialność odszkodowawczą, a więc ustalić osobę/podmiot, który ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. O odpowiedzialności odszkodowawczej mówi się zarówno, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie jak i nieumyślnie, konieczne jest natomiast, aby przepisy prawa przewidywały w stosunku do sprawcy obowiązek jej naprawienia. Trzeba także wykazać związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a szkodą, którą ono spowodowało. Sama odpowiedzialność nie musi opierać się jedynie na stosunku bezpośredniej winy, lecz także na zasadzie ryzyka lub słuszności.

  Jakie rodzaje odszkodowań przewiduje polskie prawo?

  Odszkodowania można podzielić ze względu na to skąd i na jakiej zasadzie są wypłacane. Takie rozróżnienie pozwala wyróżnić:

  • odszkodowanie z OC, do jego wypłaty zobowiązany jest Ubezpieczyciel sprawcy szkody),
  • odszkodowanie z AC (dotyczące uszkodzenia lub kradzieży pojazdu), pokrywa je Ubezpieczyciel właściciela pojazdu,
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, do którego to roszczenia ma prawo najbliższa rodzina osoby zmarłej
  • odszkodowanie za wypadek, przyznawane osobie poszkodowanej w wypadku pod warunkiem posiadania przez nią odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, 
  • odszkodowanie od Skarbu Państwa, do ubiegania się o które upoważnia wykazanie nadużyć bądź zaniechań w działaniu organizacji, przedsiębiorstw lub urzędników, dochodzi się go na drodze sądowej,
  • odszkodowanie od banku, wypłacane po udowodnieniu, że bank działał na szkodę kredytobiorcy.

  Odszkodowania dzieli się także ze względu na rodzaj poniesionej szkody. Wyróżnia się wtedy:

  • roszczenie ze względu na szkodę osobową - uszkodzenia ciała, utrata zdrowia, śmierć bliskich;
  • roszczenie ze względu na szkodę rzeczową - kradzież, uszkodzenie, zniszczenie pojazdu, odszkodowanie OC i AC;
  • roszczenie za szkodę w nieruchomości - zniszczenie domu lub mieszkania, kradzież i uszkodzenie cennych rzeczy majątkowych.
  • roszczenie z tytułu wypadku w pracy;
  • roszczenie z tytułu odpowiedzialności profesjonalistów 0  odpowiedzialność lekarzy i personelu medycznego, rzeczoznawcy majątkowego, adwokatów, notariuszy, architektów, inżynierów budownictwa;
  • roszczenie z tytułu wypadku za granicą.

  Odszkodowania Kompensja - Kancelaria odszkodowawcza

  Podwale Przedmiejskie 32/25

  80-824 Gdańsk

  pomorskie

  Gdańsk

  email: biuro@kompensja.pl

  tel.: 585 008 089

  https://www.kompensja.pl/

  Artykuł załadowany: 0.2198 sekundy
  REKLAMAA2-DAGRASSO----13-05----13-06-2020