REKLAMAA1-FortSłużew-17-06----30-06-2019
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ11 października 2018, 07:22 komentarzy 1

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (SK)

  Publikujemy ogłoszenie o przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Techniczna" w Warszawie.


  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym

  na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  przy ul. Zaolziańskiej 9 lok. 47

  Organizatorem przetargu jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Techniczna” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawadowskiego 5, 02-781 Warszawa

  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 47 przy ulicy Zaolziańskiej 9 (Ursynów Północny) znajdującego się w zasobach Spółdzielni. Lokal o powierzchni użytkowej 65,61 m2 znajduje się na IV kondygnacji z czterech kondygnacji w budynku. Budynek został oddany do użytku w 1993 roku. Lokal składa się z 3 pokoi (1-20,70 m², 2-11 m², 3-9 m²), kuchni (9,70 m²), łazienki (4,60 m²), WC (1,30 m²) i przedpokoju (9,31 m²) oraz balkonu (loggii 7 m²). Stan techniczny lokalu dobry.

  Cena wywoławcza lokalu będącego przedmiotem przetargu wynosi 494.000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące).

  Do przetargu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy w terminie od dnia 12.10.2018 r. do dnia 26.10.2018 r. wpłacą na konto w Banku PKO BP SA XV O/W-wa numer konta: 50 1020 1156 0000 7302 0006 5805 wadium w wysokości 24.700,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące siedemset).

  Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon oferenta,
  • oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń do wiadomości stanu technicznego lokalu oraz braku roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami „Regulaminu organizowania przetargów”,
  • proponowaną kwotę,
  • dowód uiszczenia wadium,
  • datę oraz podpis oferenta.

  Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

  Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Biurze Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Techniczna” przy ul. Zawadowskiego 5 w Warszawie (02-781) od dnia 12.10.2018 r. do dnia 26.10.2018 r. Koperta powinna być opatrzona napisem: „Przetarg na lokal przy ul. Zaolziańskiej 9 lok. 47.”

  Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 29.10.2018 r. o godz. 10:00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu.

  Bliższe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości zapoznania się ze stanem technicznym lokalu dostępne są pod numerem tel. 22 644 54 19.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 73

  • 6
   BARDZO PRZYDATNY
  • 4
   ZASKOCZONY
  • 6
   PRZYDATNY
  • 8
   OBOJĘTNY
  • 8
   NIEPRZYDATNY
  • 12
   WKURZONY
  • 29
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.1758 sekundy
  REKLAMAA2-AUCHAN----DODATKOWO