REKLAMAA1 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ13 października 2021, 18:30 komentarzy 28

  (GDDKiA/K. Nalewajko)

  Ursynowscy radni zaapelowali do GDDKiA, aby drogowcy podali konkretny termin oddania tunelu i niezwłocznie przystąpili do pomiarów jakości powietrza. Ratusz w swoim apelu zwraca uwagę na przedłużające się odbiory i kontrole.

  Najdłuższy tunel w Polsce jest już od ponad miesiąca gotowy. Ciągle jednak brakuje odbioru inwestycji przez służby ratownicze i drogowców. Jak informowaliśmy, w tym tygodniu rozpoczęły się kolejne etapy procedury - w tym ponowny odbiór niedziałających wcześniej elementów wentylacji.

  Ursynów chce prawdy

  Ursynowskim radnym brakuje jednak konkretów. Na wtorkowej sesji ci z koalicji rządzącej dzielnicą (Koalicja Obywatelska + Otwarty Ursynów) postanowili oficjalnie zapytać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jaki jest harmonogram planowanych odbiorów ursynowskiego odcinka POW, co jeszcze wykonawcy muszą naprawić i jak aktualne opóźnienia wpłyną na termin oddania tunelu.

  - Bylibyśmy zadowoleni, gdyby te informacje przekazał nam inwestor. Na jakim jesteśmy etapie, kiedy przewidywane jest wydanie pozwolenia na użytkowanie? - mówił szef klubu KO w ursynowskiej radzie Tomasz Sieradz.

  Radni koalicji oraz niezależny Antoni Pomianowski z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa przygotowali projekt stanowiska, w którym drogowcy z rządowej agencji wzywani są do określenia terminu oddania tunelu do użytku oraz natychmiastowego rozpoczęcia pomiarów jakości powietrza w rejonie tunelu.

  - To wezwanie GDDKiA do powiedzenia prawdy i zakończenia tego perfidnego okłamywania mieszkańców - tłumaczył radny IMU Antoni Pomianowski.

  Przeciwko stanowisku opowiedział się radny PiS Karol Radziwiłł. Uznał, że pismo do GDDKiA byłoby niepotrzebnym wywieraniem presji na inwestora.

  - Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Wywieranie presji, by jak najszybciej oddać inwestycję jest nieodpowiedzialne. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tego robić. Ten tunel jest skończony i trwają procedury odbioru bezpieczeństwa - argumentował radny PiS.

  I przypomniał katastrofę z 2001 roku w tunelu św. Gotarda w Szwajcarii, gdzie w pożarze zginęło 11 osób. Unia Europejska wprowadziła po tej tragedii tzw. dyrektywę tunelową, zbiór restrykcyjnych przepisów bezpieczeństwa, jakie powinien spełniać każdy nowy tunel drogowy w UE.

  - Nie możemy mówić o presji czasu, gdy mówimy o projekcie, który miał być oddany w sierpniu 2020, czyli ponad rok temu. Chcielibyśmy znać kolejne informacje o odbiorach. Wydaje mi się, że powinniśmy zawsze reagować na problemy mieszkańców, to wszystko wiąże się z problemami komunikacyjnymi na Ursynowie - tak zarzuty radnego PiS odpierała Olga Górna z KO.

  Cała lista oczekiwań

  Mimo braku porozumienia, radni większością głosów zdecydowali o wysłaniu pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Piszą w nim o swoim zaniepokojeniu związanym z niezainstalowaniem odcinkowego pomiaru prędkości w obrębie tunelu. Pytają również o to, jaki jest dokładny harmonogram planowanych odbiorów, jakie prace naprawcze muszą podjąć wykonawcy tunelu w związku z niezaakceptowaniem odbiorów oraz jak aktualne opóźnienia wpływają na termin oddania tunelu do użytku.

  Dodatkowo - z inicjatywy Antoniego Pomianowskiego - rada zwróciła się do GDDKiA o niezwłoczne rozpoczęcie pomiarów jakości powietrza na wyrzutniach spalin z tunelu POW, jeszcze przed oddaniem tunelu do użytkowania. Jak informowaliśmy, naukowcy mają do 6 grudnia czas na zebranie odpowiednich materiałów niezbędnych do wykonania badania. Na samo uruchomienie pomiarów przed oddaniem tunelu czasu może zabraknąć.

  Za stanowiskiem głosowało 16 radnych koalicji KO+OU oraz A. Pomianowski z IMU i Maciej Antosiuk z Projektu Ursynów. Od głosu wstrzymała się wątpiąca w sensowność tej uchwały znakomita większość opozycji: pięcioro radnych PiS oraz dwóch radnych Projektu Ursynów - Kamil Orzeł i Bartosz Zawadzki.

  Stanowisko uchwalone przez radnych:

  Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 12 października 2021 r.

  w sprawie opóźnień w odbiorach ursynowskiego odcinka drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)

  oraz decyzji w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości w obrębie tunelu POW

  Na podstawie §13 ust. 1 pkt. 8 oraz §24 pkt. 2  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia  14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

  § 1.

  Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami medialnymi dotyczącymi problemów z odbiorami inwestycji POW na odcinku przebiegającym przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy, jak również decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nieinstalowaniu odcinkowego pomiaru prędkości w obrębie tunelu POW.

  § 2.

  W związku z ponad rocznym opóźnieniem terminu oddania do użytkowania ursynowskiego odcinka POW, problemami w trwających odbiorach inwestycji, jak również wobec niezrozumiałej decyzji o nieinstalowaniu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na wjazdach/wyjazdach do/z tunelu POW, Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zwraca się do:

  1.   Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o:

  a)    przedstawienie harmonogramu planowanych odbiorów ursynowskiego odcinka POW (w szczególności tunelu) wraz z informacjami statusowymi jakie odbiory zostały już wykonane, z jakim rezultatem, jakie i kiedy są jeszcze planowane;

  b)    przedstawienie wykazu prac naprawczych dla elementów inwestycji, które nie przeszły odbiorów wraz z harmonogramem ich ponownego przedstawienia do odbioru;

  c)    informację, jak aktualne opóźnienia w odbiorach wpłyną na przesunięty już o ponad rok termin oddania do użytkowania tunelu POW;

  d)    niezwłocznego rozpoczęcia pomiarów jakości powietrza na wyrzutniach spalin z tunelu POW jeszcze przed oddaniem tunelu do użytkowania, aby uzyskać jak najszybciej informację na temat aktualnego stanu powietrza i materiał porównawczy dla dalszej analizy, która potwierdzi konieczność montażu urządzeń oczyszczających powietrze przy tunelu POW.

  2.   Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GIDT) o odstąpienie od decyzji o nieinstalowaniu odcinkowego pomiaru prędkości dla tunelu POW i instalację urządzeń monitorujących zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - zanim tunel zostanie oddany do użytkowania.

  § 3.

  Stanowisko zostaje przekazane Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Ministrowi Infrastruktury, Wojewodzie Mazowieckiemu, Prezydentowi m.st. Warszawy oraz Radzie m.st. Warszawy.

  § 4.

  Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

  § 5.

  Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Michał Matejka


  Uzasadnienie do stanowiska

  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  z 12 października 2021 r.

  w sprawie opóźnień w odbiorach ursynowskiego odcinka drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)

  oraz decyzji w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości w obrębie tunelu POW

  Radni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wyrażają głębokie zaniepokojenie informacjami medialnymi dotyczącymi problemów z odbiorami inwestycji POW na odcinku przebiegającym przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy (konieczność wymiany 400 metrów nawierzchni przed tunelem zidentyfikowana we wrześniu b.r., brak odbioru straży pożarnej z powodu niedziałającej wentylacji tunelu w październiku b.r.).

  Powyższe problemy, wobec faktu ponad 14 miesięcznego opóźnienia terminu przekazania do użytkowania ursynowskiego odcinka POW, pociągają za sobą ryzyko kolejnych przesunięć w deklarowanym terminie oddania inwestycji. Mieszkanki i mieszkańcy Ursynowa od początku trwania budowy POW na terenie naszej dzielnicy, żyją w ciągłym paraliżu komunikacyjnym, którego końca nie widać w związku z przesuwanymi terminami zakończenia prac. Dodatkowo budowa POW wpływa na kolejne działania związane z prowadzoną inwestycją, jak wyjaśnienie tematu filtrów na wyrzutniach spalin z tunelu POW (uruchomienie pomiarów jakości powietrza na wyrzutniach spalin), czy budowa wyczekiwanego przez mieszkańców Parku nad POW. Wszystkie te zagadnienia są w centrum zainteresowań i emocji mieszkanek i mieszkańców naszej dzielnicy, zaś sama budowa POW mocno nadwyrężyła ich cierpliwość, dlatego konieczne jest uzyskanie i przekazanie opinii publicznej rzetelnej i szczegółowej informacji na temat wpływu obecnych problemów z odbiorami, na termin zakończenia prac.

  Jednocześnie Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do GDDKiA oraz GITD o zmianę decyzji w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości w obrębie tunelu POW.  Ze zdumieniem i niezrozumieniem odbieramy decyzję o nieinstalowaniu urządzeń do monitorowania odcinkowego pomiaru prędkości na wjeździe/wyjeździe z tunelu POW. Stoi ona nie tylko w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami GDDKiA w tym zakresie, ale przede wszystkim w sprzeczności z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osób podróżujących tunelem POW, które powinno być priorytetem nie tylko dla lokalnego samorządu dzielnicy Ursynów, ale przede wszystkim dla Inwestora realizowanego projektu.

  Podkreślamy, że termin oddania ursynowskiego odcinka POW, związana z tym sprawa montażu filtrów,  odcinkowego pomiaru prędkości w obrębie tunelu, jak również zależna od zakończenia inwestycji, budowa Parku linearnego nad POW, to tematy kluczowe na Ursynowie. Rada Dzielnicy zwraca się o wyczerpujące informacje w zakresie realizowanych prac.

  Przewodniczący

  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Michał Matejka


  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 186

  • 40
   BARDZO PRZYDATNY
  • 1
   ZASKOCZONY
  • 20
   PRZYDATNY
  • 13
   OBOJĘTNY
  • 20
   NIEPRZYDATNY
  • 33
   WKURZONY
  • 59
   BRAK SŁÓW

  28Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
  Uwaga! Komentarze ukazują się dopiero po moderacji przez redakcję.

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~EWilanów. 28 ponad rok temuocena: 25% 

   Dobrze ,że to nie tuskowcy kończą ten tunel bo by go nie było i na mistrzostwa w katarze ,nie mówiąc już o bankructwie podwykonawców!

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 2 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~WAW 27 ponad rok temuocena: 100% 

   Tuskowcy jakoś dali radę z infrastrukturą na Mistrzostwa w 2012 w czasach kryzysu. A kaczyści babrzą się z 2 kilometrami całe lata i końca nie widać... zresztą jak ze wszystkim promami, lotniskami, elektrownią itp.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 1 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Korbol 26 ponad rok temuocena: 21% 

   Zastanawia mnie ile osób zapłaci zdrowiem, za to powyginane w chińskie piętnaście coś, co jest wjazdem ze wschodu na Ursynów. Ci co zostaną zaskoczeni takim zjazdem, wypadną na pierwszym łuku w prawo i będą lądować z telemarkiem, na lokalnej drodze do Wilanowa. Jeśli jakimś cudem się wybronią, to zakręt w lewo dokończy temat. Tu za barierką będą tylko piesi i rowerzyści. Obrazki ze znanego serwisu słabo to pokazują, ale nie widzę tu pochylenia w zakrętach - siła odśrodkowa zrobi swoje. Po pierwszym śmiertelnym na Siekierkowskim, poprawiono mocowanie oznakowania tak by nie było słupa na środku drogi (zjazd na Górę Kalwarię). W tym przypadku, był tylko słupek po środku prostego rozjazdu. To co tu przygotowano na kierowców, budzi moje obawy. Swoją drogą mam proste pytanie, czy śmierć na Siekierkach poruszyła jakiegoś projektanta? Czy może jakiś prokurator zadał pytanie, czemu nie zrobiono od razu tego tak jak teraz - bez słupa w środku? Ostatnie pytanie. Czy jeśli zginą tu na zjeździe ...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 15 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Korbol 25 ponad rok temuocena: 20% 

   Ostatnie pytanie. Czy jeśli zginą tu na zjeździe z A2, piesi, rowerzyści lub kierowcy, to czy aby na pewno będzie to wina kierowcy? TAK WIEM winien jechać 30 km/h

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 3 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ats 24 ponad rok temuocena: 57% 

   @Korbol, według coponiektórych, to już na tej esce na dole powinny być wysepki i ograniczenie do 30, na ślimakach to już w ogóle kierowca powinien wysiąść i pchać, bo przecież jeszcze jakiś uprzywilejowany, nieśmiertelny dzięki ustawie, kolarz w spandexie wyskoczy, jadąc 40km/h ścieżką...

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 8 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Korbol 23 ponad rok temuocena: 0% 

   @ats " według coponiektórych," Widzisz , po ilości minusów to przegraliśmy. Ci co chcą byś chodził piechotą oddali więcej głosów, reszta miała to w dopie i teraz mamy jak mamy. Ponownie furmanki pojawią się na drogach - jak w Rumunii. Ekologicznie (bez emisji), prędkości też raczej nie przekroczysz :-) . Nasze hasło: jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność. A może: Jeden wrak, jeden martwy brat, jeden kot, wszystkim równo, wszystkim gówno.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 0 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Warsiawiak 22 ponad rok temuocena: 0% 

   Jeżdżę trasą Siekierkowską dwa razy każdego dnia od 2003 roku. W którym miejscu kiedyś był słup na środku drogi, a obecnie już go nie ma?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 0 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Łukasz420 21 ponad rok temuocena: 32% 

   "Nie możemy mówić o presji czasu, gdy mówimy o projekcie, który miał być oddany w sierpniu 2020" Olga Górna, KO Czyli o presji czasu będziemy mogli mówić kiedy? Jak tunel będzie miał 5 lat opóźnienia? Oto dlaczego PiS będzie nami rządził kolejną kadencję, KO to debile

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 6 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mordziaty 20 ponad rok temuocena: 100% 

   Nie zrozumiałeś tej wypowiedzi kompletnie, a wyzywasz innych od debili. Kuriozum.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 6 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Lektor 19 ponad rok temuocena: 100% 

   LOL, przeczytaj tę wypowiedź jeszcze raz - tym razem ze zrozumieniem XD

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 6 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Murarz 18 ponad rok temuocena: 31% 

   Jeśli Polski Mur będą budować w tym tempie co tunel, to Bliski Wschód się wyludni zanim skończą.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Rura N 17 ponad rok temuocena: 53% 

   Mieszkańcy Ursynowa codziennie stoją w korkach a GDDKiA zachowuje daleko posuniętą dyskrecję. Ciekawe, czy w kontrakcie inwestor zawarował sobie kary umowne za opóźnienia w realizacji inwestycji? Za ponad rok zwłoki powinien stracić cały zaplanowany zysk. Może NIK to sprawdzi - przecież cały projekt jest finansowany z publicznych pieniędzy.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 8 7 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Lubię to 16 ponad rok temuocena: 100% 

   A mają metro to stoją w korkach uparciuszki.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 4 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Jan 15 ponad rok temuocena: 17% 

   Jak pozniej oddadza to moze zdaza z pomiarem powietrza oraz bedzie blizej do wybudowania ronda przy Lanciego. Troche kontrowersyjne ale oddanie tunelu troche pozniej tez ma swoje plusy...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 1 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Urs 14 ponad rok temuocena: 69% 

   Otworzyć można wjazd na Ursynów Zach. i przejazd na Wilanów.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~sąsiad 13 ponad rok temuocena: 62% 

   ale tylko zjazd z Ursynowa na Wilanów czy wjazd też (mam na myśli Branickiego)? Jak tylko zjazd to ok. a jak wjazd to bez sensu. Wszystko stanie. Kierowcy zamiast jechać Dolinką będą walić przez Ursynów do Puławskiej.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 8 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Borsuk 12 ponad rok temuocena: 76% 

   Tunel. Przepracowałem na tej "inwestycji" trochę czasu - nawet sporo. Wszyscy zasuwali jak się patrzy. Jest tylko jeden problem, znany od lat. Cena. Coś kosztuje 100 a dają max 55 lub mniej. Robisz, gdyż żyć trzeba. Zaczyna się od projektu (tu największa kasa), materiałów(przekręty), ludzi/robotników(płacić jak najmniej). Kończy się zaś na odbiorach - wówczas wychodzą niedoskonałości. Póki będzie rządzić kryterium cena - nie ma szans na coś sensownego. Bynajmniej tunel zacny - dzięki Tym co robili a nie tym co w telewizji szczycić się otwarciem chwalić.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 19 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Dick 11 ponad rok temuocena: 15% 

   Dziś mam w mieszkaniu na Natolinie pm 2,5 68 ug/m3

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 2 11 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~nick_znik 10 ponad rok temuocena: 82% 

   "zielony" ursynów zaczął grzać domy :D

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 18 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Boom 9 ponad rok temuocena: 81% 

   I reszta przedmieść. Na mapach dokładnie widać źródło zanieczyszczeń.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 17 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Chyży rój 8 ponad rok temuocena: 59% 

   Niech te skonfliktowane nieroby zaczną solidną pracę na rzecz Dzielnicy, a nie zajmują się grą pozorów !

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 13 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ jako 7 ponad rok temuocena: 79% 

   Z całym szacunkiem dla radnych, ale ich stanowisko to stek bzdur. Miłośnikiem gdaki raczej nie jestem, ale jak można żądać podania konkretnego terminu otwarcia tunelu, jeśli a) odbiory się dopiero zaczęły i już wychodzą poważne błędy, b) wykonawca dopiero co ponowie położył beton na wschodnim wylocie z tunelu (a jak znowu będzie do kitu?), c) wojewoda ma 2 urzędników, którzy będą sprawdzali tony dokumentacji. Równie dobrze, szanowni radni możecie żądać podania numerków lotto do najbliższego losowania. Gdaka to szczyt pisowskiej niekompetencji, ale wy teraz też wpisujecie się w durną politykę. A jak już chcecie datę otwarcia tunelu, to zapamiętajcie, co zawsze powtarzam - zgodnie z planem tunel będzie otwarty we wrześniu. Rok się ustali.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 49 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Uj 6 ponad rok temuocena: 67% 

   Szampana jak zostanie po sylwestrze bedzie mozna na otwarcie POW zostawic

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~s 5 ponad rok temuocena: 33% 

   a poza tym przydałby się tu stan wyjątkowy do września

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 10 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~nick_znik 4 ponad rok temuocena: 47% 

   polityka polityką, ale gdybym w robocie powiedział, że skończę "jak się uda", do końca dopiero rozpoczętego kwartału, to pewnie poszukaliby innego pracownika.. ale to w prywatnej firmie a nie folwarku politycznym. Zapytanie o to czy jest plan z jakimiś datami, to nie jest wywieranie presji na szybsze oddanie obiektu tylko to jest zwykłe wywieranie presji jaka powinna być zawsze wywierana gdy nasz interes wchodzi w grę. Zarzucanie radnym, że robią politykę, to jak zarzucanie lewandowskiemu, że kopie w piłkę. To jest ich zasrane zadanie i dobrze, że to robią.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 8 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ursynnnnnnn 3 ponad rok temuocena: 34% 

   Przecież tak właśnie wyglądałaby Polska, gdyby rządziła opozycja. Wszystko zaakceptować, odebrać inwestycję, która się nie nadaje do użytkowania, a później jakoś to będzie. Całe szczęście, że w GDDKiA ktoś pomyślał i faktycznie sprawdza jak została wykonana inwestycja. Ten apel można streścić w ten sposób "Apelujemy, żebyście przestali nękać wykonawców i odebrali inwestycję, bo nie tak się umawialiśmy z nimi!". Inna sprawa, że w Polsce inwestycje droższe niż za granicą, a jakość wykonania gorsza niż w Indiach ;-) A najśmieszniejsze te ciągłe rozmowy o parku, który jak większość od dawna wie nie zostanie wybudowany bo 1) nie ma na to pieniędzy (projekt droższy od wykonania haha), 2) inwestor powiedział, że nie zezwala do czasu zakończenia obowiązywania gwarancji nic robić na tym terenie. Więc albo park albo gwarancja.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 19 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Boom 2 ponad rok temuocena: 52% 

   ursynnnn, ty lepiej pisz paski dla TVP Info, a nie peany wychwalające tutaj, bo my mamy zupełnie inne zdanie o nieudolnej gddkia.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 15 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~mój nick 1 ponad rok temuocena: 67% 

   @ursynnnnnnn Masz rację, za opozycji na pewno byłby odbiór czegoś tam niedorobionego. Tymczasem na szczęście nie rządzi opozycja, więc stoimy w łajnie jak konie w Janowie...

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 2 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.5012 sekundy
  REKLAMAA2 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023