REKLAMAA1 UCK ALTERNATYWY 01.01.2022 - 30.06.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

  1)     pełna zdolność do czynności prawnych;

  2)     wykształcenie wyższe (preferowane min. magisterskie lub równorzędne), preferowane kierunki: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, prawo;

  3)     co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie: zarządzania nieruchomościami, zarządzania przedsiębiorstwem (instytucją, organizacją) lub jego jednostką organizacyjną, kontroli zarządczej lub reprezentacji przedsiębiorstwa (instytucji, organizacji);

  4)     co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

  5)     bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległych zespołów i pracowników;

  6)     zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność kontaktu z klientem, prowadzenia negocjacji i mediacji;

  7)     wysoka kultura osobista;

  8)     umiejętność tworzenia i analizowania kosztorysów oraz rozliczeń;

  9)     znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności znajomość: ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa pracy, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rachunkowości, w zakresie niezbędnym do kierowania spółdzielnią;

  10)  znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

  11)  umiejętności analityczne i dobra znajomość obsługi komputera;

  12)  mile widziane: studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub licencja zarządcy nieruchomości,

  13)  mile widziane doświadczenie w sektorze spółdzielczości mieszkaniowej,

  14)  mile widziane doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji.

  Miejsce pracy: Warszawa.

  Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.


  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni SMB „Imielin” w terminie do dnia 14.02.2022 roku pisemnego zgłoszenia na adres:

  Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin”

  ulica Ernesta Malinowskiego 5

  02-776 Warszawa

  Termin zgłoszenia będzie poczytywany za spełniony, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie wpłynie do Spółdzielni SMB „Imielin”.

  Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie w dopiskiem „Konkurs do Zarządu”. Zgłoszenie musi zawierać pełne dane personalne kandydata, to jest: imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.


  Do zgłoszenia powinny być dołączone:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w pkt. 3-4, np. świadectw pracy lub umów o pracę, odpisów z KRS lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej, listów referencyjnych, zaświadczeń, itp.;
  • życiorys (CV) kandydata zawierający szczegółowe zestawienie jego dotychczasowej kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pełnionych funkcji członka zarządu osoby prawnej oraz trybu zaprzestania ich pełnienia;
  • list motywacyjny;
  • pisemne oświadczenia kandydata:
   • o pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych do potrzeb tego konkursu o następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781.) – w celu rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Imielin” w Warszawie na stanowisko Prezesa Zarządu”,
   • o braku znanych mu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-wisku w Zarządzie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
   • o nieprowadzeniu przez niego działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółdzielni SMB „Imielin” bądź zaprzestaniu jej prowadzenia w razie wyboru na stanowisko Prezesa Spółdzielni oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie przygotowawcze lub sądowe względnie egzekucyjne związane z działalnością gospodarczą,
   • o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
   • o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku konkursu niejawnych informacji o Spółdzielni.

  Podczas rozmowy oceniana będzie także: 1) wiedza kandydata na temat SMB „Imielin” w zakresie, w jakim jest ona możliwa do uzyskania z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności ze strony internetowej https://www.smbimielin.pl/, 2) wizja rozwoju Spółdzielni i współpracy z jej organami, 3) umiejętność obsługi mieszkańców.

  Oświadczenia kandydata powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Przedłożenie do wglądu oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów złożonych dokumentów będzie wymagane na dalszym etapie konkursu.


  Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oznacza wyrażenie przez niego zgody na udział w konkursie oraz tryb i zasady jego przeprowadzenia. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w siedzibie SMB „Imielin” lub w formie wideokonferencji online za pośrednictwem aplikacji WebEx. Kandydaci na rozmowy kwalifikacyjne będą zaproszeni telefonicznie bądź mailowo. SMB „Imielin” nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem ofert kandydatów ani ich uczestnictwem w rozmowach kwalifikacyjnych. 


  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie i bez konieczności podania przyczyny unieważnienia. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert, kandydaci mogą je odebrać osobiście po zakończeniu konkursu. Po upływie 30 dni od otrzymania informacji o możliwości ich odbioru zostaną one komisyjnie zniszczone.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 17

  • 9
   BARDZO PRZYDATNY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 1
   PRZYDATNY
  • 1
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 3
   WKURZONY
  • 3
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.3967 sekundy
  REKLAMAA2 Pizzeria105  01.04.2022 - 31.05.2022