REKLAMAA1 SanGiovanni  01.01.2021 - 31.01.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ21 października 2020, 11:19

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw eksploatacyjno-technicznych.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

  1. pełna zdolność do czynności prawnych;
  2. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne;
  3. co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie zarządzania nieruchomościami lub w zakresie remontów, eksploatacji, utrzymania lub konserwacji budynków;
  4. co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
  5. bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległych zespołów i pracowników;
  6. zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność kontaktu z klientem, prowadzenia negocjacji i mediacji;
  7. umiejętność tworzenia i analizowania kosztorysów oraz rozliczeń; 
  8. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności znajomość ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto znajomość ustawy Prawo budowlane oraz prawa pracy, w zakresie niezbędnym dla pełnienia funkcji członka Zarządu;
  9. umiejętności analityczne i dobra znajomość obsługi komputera;
  10. mile widziane: studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub licencja zarządcy nieruchomości.

  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni SMB „Imielin” w terminie do dnia 9 listopada 2020 roku pisemnego zgłoszenia na adres:

  Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin”

  ulica Ernesta Malinowskiego 5

  02-776 Warszawa

  Termin zgłoszenia będzie poczytywany za spełniony, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie wpłynie do Spółdzielni SMB „Imielin”.

  Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie w dopiskiem „Konkurs do Zarządu”. Zgłoszenie powinno zawierać pełne dane personalne kandydata, to jest imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

  Do zgłoszenia powinny być dołączone:

  • odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • odpisy dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w pkt. 3-4, np. świadectwa pracy lub umowy o pracę, odpisy z KRS lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej, listy referencyjne, zaświadczenia, itp.;
  • życiorys (CV) kandydata zawierający szczegółowe zestawienie jego dotychczasowej kariery zawodowej;
  • pisemne oświadczenia kandydata:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych do potrzeb tego konkursu o następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz.1000 z późn. zm.) – w celu rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Imielin” w Warszawie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw eksploatacyjno-technicznych.”,
  • o braku znanych mu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-wisku w Zarządzie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  • o nieprowadzeniu przez niego działalności konkurencyjnej  w stosunku do Spółdzielni SMB „Imielin” oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie przygotowawcze lub sądowe względnie egzekucyjne związane z działalnością gospodarczą,
  • o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
  • o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku konkursu niejawnych informacji o Spółdzielni.

  Podczas rozmowy oceniana będzie także wiedza kandydata na temat SMB „Imielin” w zakresie, w jakim jest ona możliwa do uzyskania z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności ze strony internetowej https://www.smbimielin.pl/

  Oświadczenia kandydata powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem. W przypadku złożenia kopii innych dokumentów, przedłożenie do wglądu oryginałów tych dokumentów będzie wymagane na dalszym etapie konkursu.

  Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oznacza wyrażenie przez niego zgody na udział w konkursie oraz tryb i zasady jego przeprowadzenia.

  Rada Nadzorcza zastrzega możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie i bez konieczności podania przyczyny unieważnienia.

  (ogłoszenie)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

  • 2
   BARDZO PRZYDATNY
  • 1
   ZASKOCZONY
  • 0
   PRZYDATNY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2315 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO / KUCHARKI  14.11.2020 - 13.02.2021