REKLAMAA1-PizzaSANGIOVANNI-01-02----29-02-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. ogłoszeniodawcy)

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”

  poszukuje kandydata na stanowisko

  PREZESA ZARZĄDU

  Kryteria wymagane:

  • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, techniczne)
  • doświadczenie zawodowe min. 10 lat, w tym minimum kilkuletnie doświadczenie zawodowe 
  • na stanowiskach kierowniczych
  • znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, 
  • znajomość zasad gospodarki i kontroli finansowej spółdzielni mieszkaniowej oraz rachunkowości zarządczej
  • znajomość prawa pracy

  Kryteria pożądane:

  • praktyka w zarządzaniu samodzielnymi jednostkami gospodarczymi 
  • wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu dużymi zasobami mieszkaniowymi 
  • wiedza z zakresu ochrony danych osobowych
  • umiejętność dokonywania analiz i ocen, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz umiejętność planowania strategicznego
  • zdolności organizacyjne, komunikatywność
  • mile widziana licencja zarządcy nieruchomości 
  • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
  • dyspozycyjność

  Od kandydatów oczekujemy rzetelnego podejścia do powierzonych zadań i odporności na stres.

  Podstawowe zadania i obowiązki Prezesa Zarządu są określone w Statucie SBM „Ursynów”.


  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

  • list motywacyjny (maks. dwie strony formatu A4)
  • CV
  • kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu wymaganych kryteriów, w szczególności kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
  • kopie dokumentów potwierdzające staż pracy
  • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Prezesa Zarządu
  • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”
  • oświadczenie o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec SBM „Ursynów”, w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SBM „Ursynów” lub wykonujących usługi na rzecz SBM „Ursynów”
  • oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania konkursowego
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
  • z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Stanowisko Prezesa Zarządu” prosimy składać w sekretariacie SBM „Ursynów” lub przesyłać pocztą na adres al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa. Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do godz. 15.00 w dniu 24 lutego 2020 r.

  Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.

  (ogłoszenie płatne)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 23

  • 9
   BARDZO PRZYDATNY
  • 4
   ZASKOCZONY
  • 0
   PRZYDATNY
  • 3
   OBOJĘTNY
  • 3
   NIEPRZYDATNY
  • 0
   WKURZONY
  • 4
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.1916 sekundy
  REKLAMAA2-SMB-Ursynów--31-01----29-02-2020