REKLAMAA1 SanGiovanni 01.10.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Regulamin konkursu

  REGULAMIN KONKURSU "Za fotkę umyjemy Ci okna!".

  Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem konkursu jest Kinnetic Media sp. z o.o. - wydawca multiplatformy internetowej Haloursynow.pl

  2. Tematem konkursu są wiosenne porządki. Zdjęcie zgłoszone do konkursu powinno przedstawiać Was, Waszą rodzinę, znajomych lub przyjaciół podczas sprzątania.

  3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy powyżej 18. roku życia (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą opiekunów prawnych).

  4. Udział w konkursie jest bezpłatny

  5. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia monochromatyczne lub barwne. Wykonane dowolnym sprzętem (aparat fotograficzny, telefon komórkowy itp.

  6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 fotografię.

  7. Prace należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, wyłącznie na adres: konkurs@haloursynow.pl. Plik graficzny nie może przekraczać 10 MB.

  8. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace własnego autorstwa i nienagradzane w żadnym innym konkursie. Zgłaszający oświadcza, że jego praca spełnia te wymogi.

  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć.

  10. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis zdjęcia.

  11. Nadesłane zdjęcia będą opublikowane zarówno na stronie portalu Haloursynow.pl jak i na fan page'u na Facebooku.

  12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani członkowie rodzin pracowników ani zleceniobiorców Organizatora.

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

  Zarejestruj się w systemie konto.haloursynow.pl (warunek konieczny), wyślij swoje zdjęcie na adres konkurs@haloursynow.pl i polub nasz profil na Facebooku: facebook.pl/haloursynow (warunek nie jest konieczny, ale mile widziany).

  Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród:


  1.  Jury w składzie: Agnieszka Pająk-Czech - Haloursynow.pl, Alicja Kowalska - Haloursynow.pl wyłoni laureatów konkursu.

  2. Przy ocenie nadesłanych prac brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, poczucie humoru i zgodność z tematem konkursu.

  3. Jury wyłoni laureatów Konkursu w drodze głosowania.

  4. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę głosy oddane przez internautów, na platformie internetowej haloursynow.pl, jednak nie są one kryterium przyznania nagród.

  5. Jedną nagrodę w postaci mycia okien otrzyma uczestnik konkursu, którego praca zdobędzie najwyższą liczbę głosów w głosowaniu internautów. O przyznaniu reszty nagród decyduje jury.
   
  6. Jury ogłosi swoją decyzję publikując wyniki konkursu na stronie Haloursynow.pl oraz informując mailowo laureatów.

  7. Decyzja Jury co do oceny zgłoszeń oraz przyznania nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.


  Głosowanie internautów:


  1. Uwaga: głosowanie internautów odbywa się tylko i wyłącznie poprzez kliknięcie znaku (+) pod zdjęciem w serwisie haloursynow.pl. Minusy (-) nie będą brane pod uwagę.
   
  2. Głosy będą zliczane przez jury.

  3. Głosowanie internautów trwa od 11 do 23 kwietnia do godz. 24:00.
         
  Nagrody:

   
  • 5 x voucher na usługę mycia okien przez firmę Clean - Rud (1 voucher to maksymalnie 4 podwójne okna i jedno balkonowe). Jedną nagrodę przyznają internauci, o reszcie decyduje jury.
  • 5 x bon na pizzę (1 bon obejmuje odbiór osobisty jednej pizzy w lokalu do kwoty 30 zł)

  Terminy:

  1. Na nadsyłanie prac czekamy do 11 kwietnia.

  2. Głosowanie internautów trwa od 12 kwietnia do 23 kwietnia do godz. 24:00.

  3. Jury ogłosi wyniki do 30 kwietnia 2014 r.

  Postanowienia końcowe:
   
  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 
  Konkursu jest HALOURSYNOW.PL. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
  przetwarzanie jego danych osobowych przez HALOURSYNOW.PL dla celów
  organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do
  swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
  Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź
  opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
  Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
  wzięcie udziału w Konkursu.

  2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursu należy zgłaszać do
  HALOURYNOW.PL na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej
  szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
  zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek
  roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w
  każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
  Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację,
  jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

  3. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic
  bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża
  zgodę na jego treść.

  4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie
  HALOURSYNOW.PL oraz na jego witrynie internetowej.

  5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a
  ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

  HALOURSYNOW.PL zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści
  Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
  do góry strony